International Polska
Grid

Program rozwoju organizacji

Seminaria Grid®

Na początek trzeba podkreślić to, czym Grid® nie jest (i to często jest najtrudniejsze...)

Otóż Grid nie jest szkoleniem w potocznym rozumieniu tego słowa (chociaż bywa tak nazywany...). To jest bardzo ważne, wręcz kluczowe założenie, gdyż specyfika i metodyka Grid® bardzo istotnie odróżnia się od spotykanych formuł szkoleniowych.

Ta najważniejsza różnica odnosi się do aktywności Uczestników Seminarium i ich bezpośrednim wpływie i odpowiedzialności za osiągane wyniki i rezultaty. Grid® nie jest szkoleniem opartym na wykładach lub prezentacjach.

Seminarium Grid® jest dynamicznym warsztatem pracy menedżerskiej: indywidualnej i zespołowej, pracą wykonywaną z sobą i innymi w celu poszukiwania i znajdowania optymalnych rozwiązań, rozwoju Przywództwa  i stylów zarządzania.

Grid® jest w swej istocie programem rozwoju całej organizacji (Organisation Development). Jako jeden z niewielu programów na rynku Grid® integralnie łączy rozwój Przywództwa z rozwojem kultury organizacji. Jedno bez drugiego nie będzie skutecznie funkcjonować.

Dlatego zarówno Seminaria Grid®, jak również korzyści uzyskiwane w wyniku wdrożenia tych Seminariów - realizują się na trzech podstawowych poziomach (wymiarach):

 • wymiar indywidualnej pracy menedżerów i pracowników
 • wymiar i standardy pracy zespołowej
 • poziom kultury organizacyjnej całej firmy

Grid® jest kompleksowym, spójnym i całościowym programem działań, których efekty widoczne są poprzez:

 • indywidualny rozwój kompetencji menedżerskich
 • polepszenie standardów pracy zespołowej i stworzenie konstruktywnych relacji międzyludzkich
 • wzmocnienie działań i projektów o wartości szacunku, zaufania i zaangażowania
 • większą skuteczność działań menedżerskich i lepszą realizację zadań w wymiarze ogólno-firmowym
 • umocnienie kultury organizacji w jej najważniejszych aspektach
 • wzrost poziomu morale pracowników i management'u oraz identyfikację z celami firmy
 • rozwój przywództwa na różnych szczeblach dynamicznie zarządzanej organizacji.

W Polsce z dużym powodzeniem realizowane są:

 • otwarte Seminarium Grid® w zarządzaniu (Leadership Grid® Seminar)
 • zamknięte (wewnątrz-firmowe) Seminarium Leadership Grid®
 • Seminarium team-buildingowe Budowa Skutecznych Zespołów (jako kontynuacja poprzednich).

Wszystkie Seminaria Grid® realizowane są według następującej metodologii:

 1. Uczestnictwo w Seminarium poprzedza indywidualne przygotowanie się Uczestników poprzez pracę na bazie materiałów dostarczonych przez Grid®. Formuła pracy indywidualnej stanowi podstawę i element konieczny późniejszego przebiegu samego Seminarium, które odbywa się w znacznej większości w formule pracy zespołowej
 2. Uczestnicy Seminarium są zawsze podzieleni na zespoły po 4-6 osób każdy. 95% czasu Seminarium przebiega w zespole - tam też mają miejsce najważniejsze procesy.
 3. Podczas Seminarium mają miejsce sesje plenarne, podczas których zespoły dzielą się swoimi wynikami, doświadczeniem i wzajemnymi zaleceniami dotyczącym realizacji zadań. Sesja plenarna jest też czasem na komentarz trenera i prezentację dalszych zadań i projektów.
 4. Zespoły są odpowiedzialne za optymalne wykorzystanie czasu i wszystkich zasobów potrzebnych do realizacji projektów. Każde następne zadanie wynika niejako z poprzedniego. Seminarium jest dynamicznym procesem prowadzącym uczestników od zadań prostych (na początku Seminarium) - do bardziej złożonych (na końcu). Każdy projekt kończy się przeprowadzeniem procesu indywidualnej i zespołowej analizy mającej na celu rozwój skuteczności działań, unikanie błędów z przeszłości i lepszy rezultat w następnym zadaniu.
 5. Przez cały czas trwania Seminarium i realizacji zadań ma miejsce głęboka refleksja (R4) na temat realizowanych w praktyce sposobów działania, ich skuteczności, potencjału do rozwoju i eliminacji barier.

Uwzględniając ogólne trzy poziomy strukturalne istniejące w każdej prawie firmie (poziom indywidualny, zespołowy i ogólno firmowy) - Seminaria Grid® tworzą zwarty i metodyczny, etapowy program rozwoju organizacji.

I etap: Indywidualny rozwój zapewniają Seminaria:

 • Leadership Grid® Seminar (otwarte Seminarium „Grid® w zarządzaniu")
 • Leadership Grid® Seminar (zamknięte Seminarium „Grid® w zarządzaniu")

II etap: Rozwój zespołów realizują Seminaria:

 • Leadership Grid® Seminar (zamknięte Seminarium „Grid® w zarządzaniu")
 • Building Spectacular Teams ("Budowa Skutecznych Zespołów")

III etap: Poziom rozwoju organizacji reprezentuje:

 • Building Spectacular Partnership - Seminarium „Budowa Skutecznego Partnerstwa w Organizacji"

 

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use