International Polska
Grid

Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów (Building Spectacular Teams)

Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów

Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów to najlepsza i logicznie konsekwentna możliwość pogłębienia i kontynuacji rozwoju zapoczątkowanego na Seminarium Leadership Grid® - tyle, że w zupełnie innym wymiarze: w wymiarze pracy zespołowej.

Uczestnikami tego Seminarium są osoby stanowiące zespół i pracujące razem w macierzystej firmie.

Aspekt indywidualnej skuteczności menedżerskiej (wypracowany podczas Seminarium Leadership Grid®) jest poszerzony i analizowany jako wkład w wynik pracy całego zespołu.


Program Seminarium przewiduje:

 • analizę i wspólne przepracowanie standardów zespołu (weryfikacja pisanych i nie-pisanych norm i reguł postępowania i typowych zachowań w zespole),
 • analizę i wspólne przepracowanie najważniejszych celów stojących przed zespołem,
 • przepracowanie funkcjonowania i struktury zespołu, a przede wszystkim - analizę skuteczności zespołu.

Pozostałe wymiary pracy zespołowej przepracowywane podczas Seminarium, to:

 • władza i autorytet [w jaki sposób członkowie zespołu i Szef sprawują władzę i delegują zadania; na czym zbudowany jest autorytet; jaki styl decyzji jest typowy w zespole, itd]
 • funkcja i struktura zespołu [w jaki sposób zbudowany jest zespół; czy wszystkie wykonywane czynności, procedury, działania są optymalnie obsadzone; czy istnieje nie wykorzystany dobrze potencjał lub czy np. niektóre zakresy zadań dublują się niepotrzebnie]
 • wzajemna współpraca i morale [czy wzajemna współpraca osób stanowiących zespół jest optymalna; czy praca zespołowa oznacza angażowanie wszystkich członków zespołu, czy też np. tylko niektórych z nich; na jakim poziomie kształtuje się morale w zespole, jak wygląda zaangażowanie i identyfikacja z zespołem/, itp]
 • informacja zwrotna i krytyka [czy członkowie zespołu udzielają sobie konstruktywnych informacji zwrotnych; czy realizowana jest w zespole konstruktywna krytyka działań i osób; czy relacje członków zespołu oparte są na wzajemnym szacunku i szczerości; czy w zespole istnieją konflikty i bariery i jak są one rozwiązywane, itp]
 • cele zespołowe i indywidualne [praktycznie najważniejsza część Seminarium - analiza głównego celu i sensu istnienia zespołu; wypracowanie optymalnych i skutecznych standardów realizacji celów zespołowych i indywidualnych]

Program Seminarium BSZ zawiera opcję działania sprawdzającego rezultaty wypracowane podczas Seminarium. Na zakończenie Seminarium przyjęty zostaje termin follow-up (3-12 miesięcy po zakończeniu Seminarium) czyli ponownego spotkania się zespołu z trenerem dla potrzeby zanalizowania zrealizowanych po Seminarium celów, planów rozwoju, zmiany, wyników, itp. Zazwyczaj oznacza to kilka godzin (niepełny dzień) pracy.

Głównym celem Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów jest wdrożenie w pracę zespołu konstruktywnych, synergicznych mechanizmów pracy zespołowej, prowadzących w efekcie do wykorzystania w całości potencjału zespołu i osiągnięcia tym samym optymalnych wyników i rezultatów. Seminarium wzmacnia jedność zespołu i umożliwia wdrożenie prawdziwej formacji „team-buildingu" - której efektem jest wzrost wzajemnego zaufania w zespole, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i doświadczenie uzyskiwania synergii - mimo różnic między poszczególnymi członkami zespołu.

Najważniejszym celem jest wzrost skuteczności działań zespołu i realizacja najważniejszych dla zespołu celów. Seminarium - poprzez skuteczną metodologię Grid - wytwarza wśród uczestników (członków zespołu) bardzo dużą koncentrację i identyfikację na wspólnej odpowiedzialności za zespół.

Metodologia Seminarium pozwala zespołowi skutecznie wypracować podłoże do wdrożenia i realizacji najważniejszych celów, projektów, zmian i optymalnych - konstruktywnych postaw w zespole. Seminarium pozwala na rozwiązanie zadawnionych konfliktów, wypracowanie "nowego stylu" bazującego na wartościach zaufania, szacunku i zaangażowania. Między innymi dzięki wzajemnej wymianie konstruktywnych informacji zwrotnych bardzo umacnia się jedność i morale zespołu oraz polepsza się komunikacja i szczerość - a przez to - doskonali się wzajemna współpraca i skuteczność wszystkich członków zespołu.

Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów daje Szefowi zespołu doskonałą możliwość i okazję (rzadko występującą w codziennej, pełnej napięcia i pośpiechu pracy) przepracowania z zespołem najważniejszych dla niego aspektów:

 • zaprezentowanie lub wzmocnienie wizji funkcjonowania zespołu,
 • analizę zaangażowania i skuteczności wszystkich lub poszczególnych członków zespołu,
 • analizę efektywności zadań realizowanych w zespole, itp.

Metodologia Seminarium pozwala Szefowi również uzyskać obiektywny obraz funcjonowania i struktury zespołu ze strony podwładnych - i może to być dla Szefa zespołu prawdziwą wartością dodaną.

W efekcie - Seminarium bardzo cementuje zespół i umacnia jego morale. To wspólnie wypracowane poczucie współpodpowiedzialności i sprzężenia zwrotnego w zespole (wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zespół) - przekłada się wprost na wyniki operacyjne i rezultaty działań zespołu.

Seminarium ma dość elastyczną formułę i uwzględnia różną specyfikę (tzn. różne problemy) różnych zespołów. Czas trwania Seminarium zależy m.in. od specyficznej sytuacji danego zespołu oraz liczby Uczestników - program dla 6 osób oznacza około 3,5 dnia wspólnej pracy.

Uczestnicy Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów powinni mieć (przynajmniej w większości) wcześniejsze doświadczenie uczestnictwa w Seminarium Leadership Grid. Seminarium LGS stanowi bowiem bardzo ważne doświadczenie i przynosi z reguły "nowe"  dla Uczestników tematy i procesy: krytyka, feedback (według Grid), synergia, standardy konstruktywnej pracy zespołowej, itp. Seminarium BSZ jest kontynuacją i pogłębieniem tego doświadczenia. Osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w Seminarium Leadership Grid mogą doświadczyć tutaj pewnych trudności. Jeśli stanowią one mniejszość w zespole - problem nie jest duży, ponieważ pozostali bardziej doświadczeni członkowie zespołu okazują w tym aspekcie wsparcie i zrozumienie.

Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów poprzedzone jest (jak zawsze w metodologii Grid) indywidualną pracą przygotowawczą Uczestników. Przygotowanie nawiązuje do poszczególnych konkretnych aspektów macierzystego zespołu - nie ma więc ono w żadnym przypadku jakiegoś abstrakcyjnego kontekstu - wszystkie zadania i procesy zarówno w czasie przygotowania jak też i podczas samego Seminarium dotyczą konkretnej rzeczywistości danego zespołu. Wszystkie te tematy dotyczą Uczestników bezpośrednio; na Seminarium nie zajmujemy się niczym innym, jak tylko danym konkretnym zespołem i jego celami.

Koszt:

Cena Seminarium Budowa Skutecznych Zespołów wynosi 2.700,- PLN netto (+ VAT) za osobę

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use