International Polska
Grid

Filozofia

Relacje międzyludzkie i synergia w pracy zespołu

Filozofia Grid® opiera się na założeniu pracy zespołowej, którą stanowią trzy wymiary, nazywane 3R:

Relacje międzyludzkie

 • Wymiar R1 - Zasoby (Resources) - wszelkie środki lub „surowce", które mogą być wykorzystane w pracy zespołu. Najważniejsze z nich są tzw. zasoby ludzkie: zdolności osobiste, wykształcenie, umiejętności, wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i wiara w siebie.

  Na jakość zasobów ludzkich pewien wpływ ma także dostępność tzw. zasobów „twardych": czas, pieniądze, wyposażenie w odpowiedni sprzęt, obciążenie pracą i względy ergonomiczne.
 • Wymiar R2 - Relacje międzyludzkie (Relations) - Wymiar R2 obejmuje relacje między ludźmi, którzy łączą swe siły w pracy nad realizacją wybranych celów. Relacje międzyludzkie decydują o indywidualnym i grupowym zaangażowaniu w pracę i o tym, w jaki sposób zasoby (R1) ulegają przekształceniu w konkretne rezultaty.

  Wymiar R2 nie określa tego, co ludzie robią, lecz to, jak skutecznie pracują jako zespół.
 • Wymiar R3 - Rezultaty i wyniki (Results) - Wyniki to ostateczny rezultat podejmowanych działań: w postaci produktu, usługi lub idei. Wyniki mogą przyjmować różne formy: produktywności, morale pracowników, zaangażowania, zysków, zmniejszenia płynności kadr, rozwoju firmy, zwiększenia udziału w rynku, sprzedaży lub powiększenia kapitału.
  Wyniki to rezultat współdziałania zasobów i relacji międzyludzkich, a ich
  jakość można traktować jako miarę skuteczności owego współdziałania.


Relacje międzyludzkieWymiarem, który ma największe znaczenie dla osiągania wyników - jest obszar R2 - czyli pole relacji międzyludzkich, gdzie zasoby (R1) „pracują" ze sobą. To, czy organizacja lub zespól potrafi optymalnie i skutecznie korzystać z posiadanych zasobów (w tym przypadku zasobów ludzkich) - decyduje bezpośrednio o osiąganych rezultatach (R3).

Organizacja, która rozumie, jaki potencjał i jaka siła jest zawarta w prawidłowych, konstruktywnych relacjach międzyludzkich i która podejmuje kroki mające na celu stworzenie warunków do ich rozwoju - zapewnia sobie niezrównaną przewagę na rynku.

 

 

Konstruktywne relacje międzyludzkie oznaczają bowiem:

 • wzrost zaangażowania w realizację celów firmy,
 • świadomość, odpowiedzialność i optymalny wkład we wspólną pracę, dojrzałe rozwiązywanie konfliktów i pokonywanie barier i różnic,
 • podniesienie morale pracowników,
 • integracja wokół najważniejszych dla ludzi i firmy wartości,
 • lepsze podejmowanie inicjatywy i decyzji,
 • rozwój i podwyższenie standardów pracy zespołowej

 

Relacje międzyludzkieSynergia, która powstaje na fundamencie zdrowych i konstruktywnych relacji międzyludzkich ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie produktywności i skuteczności działań - czyli na realizację celów biznesowych organizacji.

Dla dopełnienia całości obrazu modelu pracy zespołowej - należy dodać jeszcze jeden - ostatni wymiar - R4. Jest to Refleksja (Reflexion), która towarzyszy wszystkim działaniom indywidualnym i zespołowym - i która jest jednocześnie początkiem i merytoryczną treścią procesów analizy, krytyki, motywacji do rozwoju i powstawania wizjonerskich koncepcji.

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use