International Polska
Grid

Kompetencje

Zarządzanie i kompetencje interpersonalne według Grid®

Zarządzanie wg koncepcji Grid® jest złożonym i wielowymiarowym procesem na który składają się konkretne i mierzalne sposoby zachowania oraz umiejętności interpersonalne (kompetencje menedżerskie).

Najważniejsze i kluczowe kompetencje menedżerskie według koncepcji Grid® to:

 1. Krytyka
  Wyciągaj wnioski z doświadczeń. Zwracaj uwagę na to, w jaki sposób określone zachowania i działania wpływają na wyniki.
 2. Inicjatywa
  Podejmuj działania zachęcające innych do wysiłku, zaangażowania i wsparcia dla konkretnych projektów.
 3. Zdobywanie informacji
  Zadawaj pytania, poszukuj informacji i upewniaj się, że wszystko jest zrozumiałe.
 4. Wyrażanie i obrona przekonań
  Wyrażaj swoje przekonania, opinie i poglądy; prezentuj idee.
 5. Podejmowanie decyzji
  Podejmując decyzje, bierz pod uwagę wykorzystanie zasobów, trafność kryteriów i skutki podejmowanej decyzji.
 6. Rozwiązywanie konfliktów
  Nie unikaj konfrontacji i przepracuj nieporozumienia, dążąc do rozwiązania konfliktu.
 7. Reagowanie na problemy
  Reaguj na problemy, trudności i niepowodzenia; próbuj zrozumieć, w jaki sposób można wykorzystać je dla rozwoju.

Wszystkie siedem umiejętności interpersonalnych ujawnia się we wspólnej pracy w procesie realizacji zadań i dążenia do zaplanowanych wyników. Mimo, że nie każda z nich musi być wykorzystana w każdym działaniu - wszystkie wyżej wymienione kompetencje są równie ważne z punktu widzenia efektywnego zarządzania, ponieważ żadna z nich nie może zrównoważyć (zrekompensować) pozostałych, jeśli są one reprezentowane zbyt słabo lub zbyt silnie. Innymi słowy - wszystkie te siedem umiejętności interpersonalnych należy rozpatrywać i analizować łącznie, gdyż właśnie ich łączne stosowanie określa poziom, jakość i styl zarządzania.

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use