International Polska
Grid

Metodologia Grid

Innowacyjność i skuteczność metodologii Grid®

Koncepcja Grid® istotnie odróżnia się od innych, spotykanych na rynku szkoleń.

Najważniejsze charakterystyczne elementy metodologii Grid® to:

  • Seminarium Grid® nie ma charakteru wykładu, zaś prowadzący seminarium trener nie występuje jako tylko wykładowca - jest on przede wszystkim moderatorem działań zespołów. Odpowiedzialność za rezultaty i efekty seminarium ponoszą w dużej mierze sami uczestnicy seminarium - i to od Ich zaangażowania i rzetelnego podejścia do wykonywanych zadań zależą korzyści, jakie wyniosą z seminarium. Uczestnicy seminariów Grid® bardzo komplementują to unikalne założenie metodyczne, które autentycznie i intensywnie angażuje osoby biorące udział w seminarium i w efekcie powodujące u nich głębokie refleksje, wzbudzenie motywacji do rozwoju i zmiany. Nie jest więc seminarium Grid® szkoleniem typu „incentive", a raczej intensywną pracą ze sobą i innymi uczestnikami.
  • Prawie wszystkie zadania realizowane podczas seminarium Grid® są mierzalne. Obiektywna (w liczbach) punktacja, widoczna w wynikach zespołu synergia działań - bardzo motywuje i daje punkt odniesienia do prowadzenia procesu krytyki. W niektórych projektach następuje porównanie optymalnego (idealnego) standardu z jego rzeczywistym aktualnym obrazem. Różnica ta (w języku angielskim: gap) pozwala widzieć procesy we właściwych proporcjach - bez ulegania tendencji do samo oszukiwania się. Również charakterystyczne jest wzajemne zestawienie oceny i wyników indywidualnych - z zespołowymi, które daje uczestnikom obiektywne spojrzenie, uwzględniające wszystkie istniejące zasoby.
  • Wszystkie praktyczne zadania posiadają mocną podstawę teoretyczną. Mając podstawy naukowe - metoda Grid® uwzględnia wszystkie najważniejsze zdobycze inteligencji emocjonalnej i psychologii na temat skutecznego uczenia się dorosłych.
  • Grid® jest programem działań odnoszących się do konkretnej rzeczywistości - stylu zarządzania i kultury organizacji z której wywodzi się dana osoba. Wszystkie wskazania, inspiracje, informacje zwrotne - są dedykowane w kontekście rozwoju i dalszej drogi. Seminarium Grid® nie jest typem Assessment'u (gdzie ocenia się daną osobę w kontekście: „ma" albo „nie ma" oczekiwanych lub pożądanych cech i umiejętności). W odróżnieniu - jest Grid® czysto rozwojowym projektem, gdzie kategoria „ma" lub „nie ma" - jest zastąpiona przez: „co powinno się uczynić, żeby 'to' mieć". Wielowymiarową informację zwrotną uczestnicy otrzymują nie od zewnętrznego eksperta, asesora lub obserwatora ich aktywności - lecz od siebie nawzajem.

Program Grid® oferuje seminaria adresowane do każdego poziomu struktury i hierarchii firmy. Założenia metodologiczne Grid® są uniwersalne i bardzo skuteczne.

Dlaczego to działa?

Metoda szkoleniowa Grid®wykorzystuje cenny potencjał zawarty w różnicach, jak również w sytuacjach konfliktowych. Uznanie konfliktu za źródło produktywnej energii i wykorzystanie go do doskonalenia relacji międzyludzkich i zaangażowania w realizację celów firmy jest jednym z warunków koniecznych do rozwoju przedsiębiorstwa. Podczas seminarium zadania i projekty rozwiązywane są w kolejnych, jasno określonych i mierzalnych etapach. Energia indywidualna i zespołowa skupiona jest na dążeniu do rozwoju charakteru relacji międzyludzkich. Podkreślamy wagę wspólnego poszukiwania rozwiązań. Grid®uczy konstruktywnych sposobów pokonywania różnic i rozwiązywania konfliktów.


Siła podejścia Grid® leży w tym, że pozytywne skutki seminarium są natychmiast widoczne dla jego uczestników. Wszystkie uzyskane na seminarium nowe umiejętności lub inspiracje znajdują natychmiastowe zastosowanie w macierzystym miejscu pracy. Grid pomaga budować w organizacji relacje, które przynoszą sukcesy.

Schemat 3R


Skuteczność metody Grid® polega również na sprzężeniu zwrotnym i doświadczeniu synergii podczas działań zespołu. W czasie seminarium Grid® każdy uczestnik doświadcza refleksji osobistej na temat swojego preferowanego stylu zarządzania, i analizuje jego negatywne i pozytywne konsekwencje. Impuls i motywacja do zmiany przychodzą nie z zewnątrz (tak, jak w pracy np. poprzez polecenie przełożonego), lecz poprzez własną, niewymuszoną chęć bycia lepszym. Grid® "budzi", uruchamia wewnętrzne, często nie uświadamiane dotąd pokłady energii, wyzwala świeżość spojrzenia i pragnienie zmiany. Uzyskana w ten sposób motywacja do rozwoju opiera się na wartościach - dlatego jest ona bardzo konstruktywna, naturalna i zdrowa, zaś powstałe w jej wyniku - zmiany poglądów lub zachowania - o wiele bardziej trwałe.

Korzyści uzyskane na seminariach Grid® są przydatne we wszystkich projektach opartych na współpracy i komunikacji ludzi ze sobą - nie tylko na poziomie relacji między menedżerami i pracownikami lub wydziałami firmy i zespołami projektowymi, ale też np. między pracodawcą a związkami zawodowymi oraz w procesach trans-kulturowych, takich jak zmiany strukturalne, przekształcenia lub fuzje.

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use